Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vår webbplats tandsjostaden.se  samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats och skickar epost till oss, både via våra kontaktformulär på hemsidan samt via vår epostadress info@tandsjostaden.se . Om du i kontakt med oss redan godkänt policyn behöver du inte godkänna igen. Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

Tidsbokning och kontakt

Som patient hos oss har du möjlighet att begära tidsbokning via kontaktformuläret på vår webbplats eller per telefon. För att tillhandahålla dig denna tjänst krävs ditt namn, epost och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra en tidsbokning och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Epost

Epost du skickar till oss raderar vi så snart vi kan efter ditt ärende är avklarat. Om du önskar att ditt epostmeddelande raderas omgående så meddela oss detta via kontaktuppgifterna du finner längst ned i denna policy.

Patientuppgifter

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Journalföring

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke. Dina uppgifter sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Personuppgifter

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Tillgång

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Personuppgifter”.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation informerar vi dig om att denna webbplats använder cookies.

Vad är en cookie

En cookie är en liten textfil som laddas ner till din enhet när du besöker en webbplats. En cookie innehåller inte någon information som identifierar dig som person utan används för att identifiera en webbläsare på en enhet.

Varför används cookies

Webbsidor använder cookies för att komma ihåg och spara de val du har gjort online. Det är bara den webbsida som har satt en cookie som kan läsa sin egen cookie. Cookien hjälper en webbplats att kommunicera med din webbläsare vid ett besök för att känna igen vilka inställningar och val du tidigare gjort och ge dig en bättre användarupplevelse online.

Vår webbplats använder cookies

  • För att förbättra funktionaliteten för dig som användare av vår webbplats.
  • För att få tillförlitlig besöksstatistik
  • För att annonssystemet ska känna igen återkommande användare och därigenom anpassa annonser
  • För att minska reklam som är irrelevant för vissa målgrupper
  • För att lagra information angående vår cookiepolicy

Session Cookie

Session cookies används för att känna igen dig när du besöker vår hemsida. En session cookie lagras endast på datorns minne så länge som webbläsaren är igång och försvinner när du stänger din webbläsare.

Fast Cookie

Sparar en liten textfil som finns kvar mellan besök på en webbplats. Filen används för att webbplatsen ska känna igen webbläsaren, kan endast läsas av webbplatsen som sparat filen och innehåller ingen personlig information.

Samtycke till Cookies

Du godkänner vår policy och användning av cookies genom att klicka på godkänn och därmed stänga meddelandefönstret.

Tacka nej till Cookies

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte lagrar vissa eller alla cookies. Hur du ändrar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder- mer information kan du hitta i din webbläsares hjälpfunktion. Att inte använda cookies kan medföra att tillgängligheten på vår webbplats begränsas och vissa funktioner inte kommer att fungera.

Uppgifter

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Rättigheter

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande.

Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan tandsjostaden.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig

Tandläkargruppen Sjöstaden AB (556861-8754) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

Kontakt

tandsjostaden.se har en dataskyddsansvarig som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår dataskyddsansvarig på info@tandsjostaden.se.
Integritetspolicyn uppdaterades senast [2018-09-09].